Home   >   Digitales ADSS  |  BLATT Materialien 
  ▸ @twitter       ▸ @derStandard       ▸ Impressum       Herwig Siebenhofer
Addierer
Multiplizierer
Flip-Flops
Decoder
Multiplexer
Register
Binärzähler
2 zu 4 Decoder

enA1A0D3D2D1D0
0000001
0010010
0100100
0111000
1xx0000

 
2 zu 4 Decoder – invertierte Ausgänge

enA1A0D3D2D1D0
0001110
0011101
0101011
0110111
1xx1111

74139

 
3 zu 8 Decoder

enA2A1A0D7D6D5D4D3D2D1D0
000000000001
000100000010
001000000100
001100001000
010000010000
010100100000
011001000000
011110000000
10xx00000000

 
3 zu 8 Decoder – invertierte Ausgänge

enA2A1A0D7D6D5D4D3D2D1D0
000011111110
000111111101
001011111011
001111110111
010011101111
010111011111
011010111111
011101111111
10xx11111111

74137, 74138

 
4 zu 16 Decoder – mit zwei 3 zu 8 Decoder


%nbsp;

BCD 7 Segment Decoder